Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

rivers

Bản dịch
các con sông, sông (plural)
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.