Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

river

Bản dịch
sông, dòng sông
The
teacher
told
us
not
to
swim
in
the
river
.
Giáo viên đã nói chúng tôi không được bơi ở sông.
Có 3 lời bình
The
teacher
told
us
not
to
swim
in
the
river
.
Giáo viên đã nói chúng tôi không được bơi ở sông.
Có 3 lời bình
I
walk
along
the
river
every
morning
.
Tôi đi dọc theo dòng sông mỗi buổi sáng.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.