Tiếng Anh

return

Tiếng Việt
trở về, trở lại, quay lại

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
returnsVí dụThe woman returns to her mother.Bản dịchNgười phụ nữ trở về với mẹ của cô ấy.
returnVí dụReturn the horse to my father!Bản dịchHãy trả lại con ngựa cho cha tôi.
returnedVí dụI do not have the hats. I returned them to you.Bản dịchTôi không có những cái nón . Tôi đã trả chúng lại cho bạn.
returnedVí dụHe will have returned to his country.Bản dịchAnh ấy sẽ quay trở lại đất nước của mình rồi.
returnVí dụI know that he will never return.Bản dịchTôi biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ trở lại.

chia động từ return

PersonPresentPast
Ireturnreturned
he/she/itreturnsreturned
you/we/theyreturnreturned
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.