responsibilities

Bản dịch
những trách nhiệm
More
nhiều hơn
hơn
work
công việc (noun)
việc
việc (noun)
,
more
nhiều hơn
hơn
responsibilities
những trách nhiệm
Nhiều việc hơn, nhiều trách nhiệm hơn
Có 5 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.