Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

response

Bản dịch
câu trả lời, sự trả lời, sự đáp lại
There
therewas
đã có
ở kia
ở đó
đó
was
therewas
đã có
đã
đã là
no
không
đừng
response
câu trả lời
sự trả lời
sự đáp lại
to
cho
để
vào
my
của tôi
question
câu hỏi
.
Đã không có câu trả lời nào cho câu hỏi của tôi.
Có 6 lời bình
Each
mỗi
student
học sinh
sinh viên
has
a
một
different
khác nhau
khác
response
sự trả lời
câu trả lời
sự đáp lại
.
Mỗi học sinh có một câu trả lời khác nhau.
Có 21 lời bình
What
cái gì
thật là
is
bị
your
của bạn
wife
vợ
's
của
sở hữu dành cho danh từ
response
câu trả lời
sự trả lời
sự đáp lại
?
Câu trả lời của vợ bạn là gì ?
Có 47 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.