Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

respond

Bản dịch
trả lời
How
như thế nào
làm sao
do
làm
(auxiliary verb)
we
chúng tôi
respond
trả lời
to
để
vào
đối với
these
này
đây là những
letters
những lá thư
những bức thư
những chữ cái
?
Chúng ta trả lời những lá thư này như thế nào?
Có 2 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
does
doesnot
không
(unstranslated)
làm
not
doesnot
không
không
không phải là
respond
trả lời
to
vào
đối với
với
any
nào
bất kỳ
questions
những câu hỏi (số nhiều)
.
Anh ấy không trả lời câu hỏi nào.
Có 4 lời bình
I
tôi
do
donot
không
đừng
làm
(auxiliary verb)
not
donot
không
đừng
không
không phải là
know
biết
quen
how
howto
làm sao để
như thế nào
làm sao
to
howto
làm sao để
để
vào
đối với
respond
trả lời
.
Tôi không biết trả lời thế nào.
Có 29 lời bình

Tất cả thể động từ của respond


PersonPresentPast
Irespondresponded
he/she/itrespondsresponded
you/we/theyrespondresponded
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.