Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

respects

Bản dịch
tôn trọng
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.