Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

research

Bản dịch
nghiên cứu
The
(article)
research
nghiên cứu
Sự nghiên cứu
Có 4 lời bình
The
(article)
research
nghiên cứu
Sự nghiên cứu
Có 4 lời bình
We
chúng tôi
have
time
thời gian
lần
to
cho
để
vào
prepare
chuẩn bị
sửa soạn
the
(article)
research
nghiên cứu
.
Chúng tôi có thời gian chuẩn bị cho nghiên cứu.
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.