Tiếng Anh

register

Tiếng Việt
đăng ký, ghi danh

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
registerVí dụThe first time you use this service you will have to register.Bản dịchLần đầu tiên bạn sử dụng dịch vụ này bạn sẽ phải đăng ký.

chia động từ register

PersonPresentPast
Iregisterregistered
he/she/itregistersregistered
you/we/theyregisterregistered
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.