Tiếng Anh

received

Tiếng Việt
đã nhận được

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
receivesVí dụMy sister receives the newspaper on Sunday.Bản dịchChị gái của tôi nhận được tờ báo vào Chủ Nhật.
receivedVí dụMy mother has received the box.Bản dịchMẹ của tôi đã nhận được chiếc hộp.
receiveVí dụThe doctor is going to receive the results tomorrow.Bản dịchBác sĩ sẽ nhận được những kết quả vào ngày mai.

chia động từ receive

PersonPresentPast
Ireceivereceived
he/she/itreceivesreceived
you/we/theyreceivereceived
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.