reasons

Bản dịch
lý do
That
điều đó
đó
việc đó
explains
giải thích
your
của bạn
reasons
lý do
.
Điều đó giải thích những lý do của bạn.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.