Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ready

Bản dịch

sẵn sàng

Everything
is
now
ready
for
you
.

Mọi thứ bây giờ thì sẵn sàng cho bạn.

Có 1 lời bình

Ready
for
November
?

Sẵn sàng cho tháng mười một chưa?

Có 8 lời bình

Everything
is
ready
for
the
party
.

Mọi thứ đã sẵn sàng cho bữa tiệc.

Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.