Tiếng Anh

reading

Tiếng Việt
đọc, đang đọc, bài đọc

Câu mẫu

Từ vựngVí dụBản dịch
readsVí dụHe reads a book.Bản dịchAnh ấy đọc một cuốn sách.
readVí dụThe girls read a newspaper.Bản dịchNhững cô gái đọc một tờ báo.
readingVí dụI give this reading to my students.Bản dịchTôi đưa bài đọc này cho những học sinh của tôi.
readVí dụI have read sixty pages, while he has read only ten.Bản dịchTôi đã đọc sáu mươi trang, trong khi anh ấy đọc chỉ mười trang.
readingVí dụI like reading American novels.Bản dịchTôi thích đọc những cuốn tiểu thuyết Mỹ.
readVí dụWe are going to read more books than him.Bản dịchChúng tôi sẽ đọc nhiều sách hơn anh ấy.

chia động từ read

PersonPresentPast
Ireadread
he/she/itreadsread
you/we/theyreadread
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.