radio

Bản dịch
ra-đi-ô, radio
We
chúng tôi
do
donot
không
đừng
(auxiliary verb)
làm
not
donot
không
đừng
không
không phải là
even
thậm chí
have
a
một
radio
ra-đi-ô
radio
.
Chúng tôi thậm chí còn không có một cái ra-đi-ô.
Có 15 lời bình
I
tôi
have
a
một
radio
ra-đi-ô
radio
and
với
a
một
computer
máy vi tính
máy tính
.
Tôi có một cái ra-đi-ô và một cái máy vi tính.
Có 21 lời bình
She
cô ta
cô ấy
listens
lắng nghe
nghe
to
vào
để
đối với
the
(article)
radio
ra-đi-ô
radio
in
vào
trong
the
(article)
morning
buổi sáng
sáng
.
Cô ấy lắng nghe ra-đi-ô vào buổi sáng.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.