racket

Bản dịch
vợt
I
tôi
want
muốn
a
một
new
mới
tennis
quần vợt
racket
vợt
.
Tôi muốn một cái vợt tennis mới.
Có 13 lời bình
How
howmuch
bao nhiêu
làm sao
như thế nào
much
howmuch
bao nhiêu
nhiều
nhiều (d.từ không đếm được)
is
đang
this
này
việc này
điều này
racket
vợt
?
Cái vợt này giá là bao nhiêu ?
Có 8 lời bình
I
tôi
want
muốn
a
một
new
mới
tennis
quần vợt
racket
vợt
.
Tôi muốn một cái vợt tennis mới.
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.