Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

purpose

Bản dịch
mục đích, chủ định, ý định
What
thật là
cái gì
is
đang
the
(article)
purpose
mục đích
ý định
chủ định
of
của
your
của bạn
visit
thăm
chuyến viếng thăm
?
Mục đích chuyến thăm của bạn là gì?
Có 10 lời bình
My
của tôi
trip
chuyến đi
has
a
một
purpose
chủ định
mục đích
ý định
.
Chuyến đi của tôi có một mục đích.
Có 15 lời bình
She
cô ta
cô ấy
did
đã làm
đã
it
on
onpurpose
cố ý
cố tình
trên
bật
vào (day, month)
purpose
onpurpose
cố ý
cố tình
ý định
chủ định
mục đích
.
Cô ta đã cố tình làm nó.
Có 8 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.