Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

publication

Bản dịch
ấn phẩm, xuất bản, xuất bản phẩm
The
(article)
book
cuốn sách
sách
quyển sách
is
đang
now
bây giờ
hiện tại
ready
sẵn sàng
for
cho
để
trong (time)
publication
xuất bản
sự xuất bản
xuất bản phẩm
.
Cuốn sách bây giờ đã sẵn sàng cho xuất bản.
Có 2 lời bình
The
(article)
publication
sự xuất bản
sự công bố
xuất bản
Sự công bố
Có 4 lời bình
The
(article)
book
cuốn sách
sách
quyển sách
is
đang
now
bây giờ
hiện tại
ready
sẵn sàng
for
cho
để
trong (time)
publication
xuất bản
sự xuất bản
xuất bản phẩm
.
Cuốn sách bây giờ đã sẵn sàng cho xuất bản.
Có 2 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.