Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

protection

Bản dịch
sự bảo vệ, sự che chở
They
chúng
họ
need
cần
cần phải
our
của chúng tôi
protection
sự bảo vệ
sự che chở
.
Họ cần sự bảo vệ của chúng ta .
Có 7 lời bình
You
bạn
are
thì
đang
under
ở dưới
dưới
my
của tôi
protection
sự bảo vệ
sự che chở
.
Bạn ở dưới sự bảo vệ của tôi .
Có 6 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
needs
cần
protection
sự bảo vệ
sự che chở
.
Anh ấy cần sự bảo vệ.
Có 5 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.