Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

properties

Bản dịch
những tài sản, những bất động sản
I
tôi
have
properties
những tài sản
những bất động sản
here
ở đây
đây
.
Tôi có những tài sản ở đây.
Có 40 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.