Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

promotion

Bản dịch
sự thăng tiến, sự thăng chức, sự quảng bá
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
want
muốn
a
một
promotion
sự thăng tiến
sự thăng chức
sự xúc tiến
?
Bạn có muốn một sự thăng tiến không?
Có 5 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
bị
a
một
good
tốt
hay
khoẻ
promotion
sự quảng bá
sự đẩy mạnh
sự xúc tiến
.
Nó là một sự thăng tiến tốt.
Có 5 lời bình
The
(article)
promotion
sự quảng bá
sự thăng chức
sự xúc tiến
Sự quảng bá
Có 9 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.