Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

project

Bản dịch
dự án
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
have
projects
dự án
for
cho
trong (time)
đối với
today
hôm nay
?
Bạn có dự án nào cho hôm nay không?
Có 3 lời bình
We
chúng tôi
have
haveto
phải
to
haveto
phải
vào
đối với
với
make
làm
làm cho
nấu
two
hai
đôi
projects
dự án
.
Chúng tôi phải làm hai dự án.
Có 17 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
presents
trình bày
thuyết trình
quà (số nhiều)
his
của anh ấy
project
dự án
at
tại
lúc
the
(article)
conference
hội nghị
hội thảo
.
Anh ấy trình bày dự án của mình tại hội nghị.
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.