Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

professor

Bản dịch

giáo sư, giảng viên

My
brother
is
a
professor
.

Anh trai của tôi là một giáo sư.

Có 3 lời bình

My
brother
is
a
professor
.

Anh trai của tôi là một giáo sư.

Có 3 lời bình

Who
is
your
professor
?

Ai là giáo sư của bạn?

Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu