professional

Bản dịch
chuyên nghiệp, chuyên gia, nhà nghề
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
a
một
professional
chuyên gia
chuyên nghiệp
nhà nghề
.
Anh ấy là một chuyên gia.
Có 41 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
bị
a
một
professional
chuyên gia
chuyên nghiệp
nhà nghề
.
Anh ấy là một chuyên gia.
Có 41 lời bình
Who
ai
is
bị
the
(article)
professional
chuyên gia
chuyên nghiệp
nhà nghề
?
Ai là chuyên gia?
Có 49 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.