Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

professional

Bản dịch

chuyên nghiệp, chuyên gia, nhà nghề

He
is
a
professional
.

Anh ấy là một chuyên gia.

Có 41 lời bình

He
is
a
professional
.

Anh ấy là một chuyên gia.

Có 41 lời bình

Who
is
the
professional
?

Ai là chuyên gia?

Có 49 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.