Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

profession

Bản dịch
nghề nghiệp
What
thật là
cái gì
is
bị
your
của bạn
father
bố
cha
ba
's
của
sở hữu dành cho danh từ
profession
nghề nghiệp
?
Nghề nghiệp của bố bạn là gì?
Có 49 lời bình
What
thật là
cái gì
is
bị
his
của anh ấy
profession
nghề nghiệp
?
Nghề nghiệp của anh ấy là gì?
Có 29 lời bình
What
thật là
cái gì
is
bị
your
của bạn
profession
nghề nghiệp
?
Nghề nghiệp của bạn là gì?
Có 47 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.