prevent

Bản dịch
ngăn chặn, ngăn cản
The
(article)
doctor
bác sĩ
is
isgoingto
sẽ
sắp
bị
going
isgoingto
sẽ
sắp
đang đi
đi
to
isgoingto
sẽ
sắp
để
vào
đối với
prevent
ngăn chặn
ngăn cản
the
(article)
baby
đứa trẻ
's
của
sở hữu dành cho danh từ
problems
vấn đề
.
Bác sĩ sẽ ngăn chặn những vấn đề của em bé.
Có 1 lời bình
Are
thì
you
bạn
going
đang đi
đi
to
để
vào
đối với
prevent
ngăn chặn
ngăn cản
the
(article)
crisis
sự khủng hoảng
?
Bạn sẽ ngăn chặn sự khủng hoảng chứ?
Có 4 lời bình
We
chúng tôi
are
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang
thì
going
aregoingto
sẽ
sắp sửa
đang đi
đi
to
aregoingto
sẽ
sắp sửa
vào
đối với
với
prevent
ngăn chặn
ngăn cản
the
(article)
war
chiến tranh
.
Chúng tôi sẽ ngăn chặn cuộc chiến.
Có 3 lời bình
Thêm Mẫu Câu

Tất cả thể động từ của prevent

PersonPresentPast
Ipreventprevented
he/she/itpreventsprevented
you/we/theypreventprevented
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.