press

Bản dịch
báo chí, nhấn, ép
The
(article)
press
báo chí
nhấn
ép
Báo chí
Có 2 lời bình
The
(article)
press
báo chí
nhấn
ép
Báo chí
Có 2 lời bình
The
(article)
press
pressconference
họp báo
báo chí
ép
nhấn
conference
pressconference
họp báo
hội nghị
hội thảo
is
đang
tomorrow
ngày mai
at
lúc
vào
eight
tám
.
Cuộc họp báo ngày mai lúc tám giờ.
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.