Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

presents

Bản dịch
trình bày, thuyết trình, giới thiệu
Chia động từ của present
She
presents
her
daughter
to
me
.
Cô ấy giới thiệu con gái của cô ấy với tôi.
Có 3 lời bình
She
presents
a
book
.
Cô ấy trình bày một quyển sách.
Có 25 lời bình

Tất cả thể động từ của present


Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.