Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

presentations

Bản dịch
những bài thuyết trình
The
thestudents
các học sinh
những học sinh
(article)
students
thestudents
các học sinh
những học sinh
những sinh viên
những học sinh
design
thiết kế
đồ án
their
của họ
presentations
những bài thuyết trình
.
Các sinh viên thiết kế các bài thuyết trình của họ.
Có 3 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.