Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

presentation

Bản dịch

bài thuyết trình

Your
presentation
is
very
interesting
.

Bài thuyết trình của bạn rất thú vị.

Có 5 lời bình

Your
presentation
is
very
interesting
.

Bài thuyết trình của bạn rất thú vị.

Có 5 lời bình

The
presentation

Bài thuyết trình

Có 15 lời bình
Thêm Mẫu Câu