Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

presentation

Bản dịch
bài thuyết trình
Your
presentation
is
very
interesting
.
Bài thuyết trình của bạn rất thú vị.
Có 5 lời bình
Your
presentation
is
very
interesting
.
Bài thuyết trình của bạn rất thú vị.
Có 5 lời bình
The
presentation
Bài thuyết trình
Có 15 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.