Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

preparation

Bản dịch
sự chuẩn bị, sự sửa soạn
The
preparation
starts
next
week
Sự chuẩn bị bắt đầu vào tuần sau
Có 2 lời bình
The
preparation
starts
next
week
Sự chuẩn bị bắt đầu vào tuần sau
Có 2 lời bình
The
preparation
is
very
important
.
Sự chuẩn bị thì rất quan trọng.
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.