Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

preparation

Bản dịch
sự chuẩn bị, sự sửa soạn
The
(article)
preparation
sự chuẩn bị
sự sửa soạn
starts
bắt đầu
next
nextweek
tuần sau
tuần tới
sau
tiếp theo
tới
week
nextweek
tuần sau
tuần tới
tuần
Sự chuẩn bị bắt đầu vào tuần sau
Có 2 lời bình
The
(article)
preparation
sự sửa soạn
sự chuẩn bị
is
bị
đang
very
rất
important
quan trọng
.
Sự chuẩn bị thì rất quan trọng.
Có 13 lời bình
The
(article)
preparation
sự sửa soạn
sự chuẩn bị
Sự chuẩn bị
Có 13 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.