possibly

Bản dịch
có thể
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
đang
possibly
có thể
a
một
bear
con gấu
gấu
.
có thể là một con gấu.
Có 26 lời bình
It
itis
nó là
Đây là
Đó là
is
itis
nó là
Đây là
Đó là
bị
possibly
có thể
an
một
An (proper name)
elephant
con voi
voi
.
có thể là một con voi.
Có 12 lời bình
Possibly
có thể
Có lẽ
Có 10 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.