Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

possible

Bản dịch
khả thi
Tomorrow
ngày mai
I
tôi
have
a
một
possible
khả thi
date
ngày
hẹn
hẹn hò
.
Ngày mai tôi có một cuộc hẹn khả thi.
Có 8 lời bình
I
tôi
have
a
một
possible
khả thi
answer
câu trả lời
trả lời (v)
đáp án
.
Tôi có một câu trả lời khả thi.
Có 21 lời bình
Yes
vâng
,
it
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
đang
possible
khả thi
.
Vâng, nó thì khả thi.
Có 60 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.