possibilities

Bản dịch
khả năng (số nhiều)
But
nhưng
they
họ
chúng
have
no
không
đừng
possibilities
khả năng (số nhiều)
to
để
vào
đối với
win
thắng
chiến thắng
.
Nhưng họ không có khả năng để thắng.
Có 22 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.