Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

point

Bản dịch
điểm, điểm số
I
tôi
won
đã thắng
đã giành
đã đạt
one
một
mốt
người
point
điểm
điểm số
for
cho
trong (time)
đối với
that
đó
điều đó
việc đó
answer
câu trả lời
đáp án
trả lời (v)
.
Tôi đã thắng một điểm cho câu trả lời đó.
Có 1 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
bị
not
không phải là
không
my
của tôi
strong
mạnh
mạnh mẽ
khoẻ mạnh
point
điểm
điểm số
.
Nó không phải là điểm mạnh của tôi.
Có 15 lời bình
I
tôi
won
đã thắng
đã giành
đã đạt
one
một
mốt
người
point
điểm
điểm số
for
cho
trong (time)
đối với
that
đó
điều đó
việc đó
answer
câu trả lời
đáp án
trả lời (v)
.
Tôi đã thắng một điểm cho câu trả lời đó.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.