poetry

Bản dịch
thơ
All
allof
tất cả
tất cả
đều
mọi
of
allof
tất cả
của
his
của anh ấy
poetry
thơ
is
đang
about
về
khoảng
love
tình yêu
yêu
.
Tất cả các bài thơ của anh ấy là về tình yêu.
Có 2 lời bình
I
tôi
need
needto
cần
cần
cần phải
to
toread
đọc
vào
đối với
với
read
toread
đọc
đọc
more
nhiều hơn
hơn
poetry
thơ
.
Tôi cần đọc nhiều thơ hơn.
Có 1 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
writes
viết
viết cho
poetry
thơ
.
Anh ta viết thơ.
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.