Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pleasure

Bản dịch
niềm vui thích, điều thú vị
It
itisapleasureto
thật là hân hạnh được
Đây là
nó là
Đó là
is
itisapleasureto
thật là hân hạnh được
Đây là
nó là
Đó là
bị
a
itisapleasureto
thật là hân hạnh được
một
pleasure
itisapleasureto
thật là hân hạnh được
điều thú vị
niềm vui thích
to
itisapleasureto
thật là hân hạnh được
để
vào
đối với
meet
gặp
gặp gỡ
all
allof
tất cả
tất cả
mọi
đều
of
allof
tất cả
của
you
bạn
.
Thật là hân hạnh được gặp tất cả các bạn.
Có 3 lời bình
The
(article)
pleasure
niềm vui thích
điều thú vị
is
bị
ours
của chúng tôi (đứng sau động từ to be)
.
Niềm hân hạnh là của chúng tôi.
Có 7 lời bình
With
withpleasure
rất hân hạnh
với
cùng
bằng
pleasure
withpleasure
rất hân hạnh
niềm vui thích
điều thú vị
Rất hân hạnh
Có 20 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.