plants

Bản dịch
thực vật, những cái cây
All
tất cả
đều
mọi
plants
những cái cây
thực vật
need
cần
cần phải
water
nước
and
với
light
ánh sáng
sáng
nhạt
.
Tất cả những cái cây cần nước và ánh sáng.
Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.