plant

Bản dịch
cây, thực vật, trồng
The
(article)
plant
thực vật
cây
trồng
Thực vật
Có 9 lời bình
The
(article)
plant
thực vật
cây
trồng
Thực vật
Có 9 lời bình
The
(article)
plant
thực vật
cây
trồng
Thực vật
Có 9 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.