Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

plant

Bản dịch
cây, thực vật, trồng
Where
are
the
roots
of
a
plant
?
Những cái rễ của một cái cây thì ở đâu?
Có 2 lời bình
Where
are
the
roots
of
a
plant
?
Những cái rễ của một cái cây thì ở đâu?
Có 2 lời bình
This
is
a
coffee
plant
.
Đây là một cây cà phê.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.