Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

plans

Bản dịch
những kế hoạch
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
have
plans
những kế hoạch
for
cho
trong (time)
đối với
tonight
tối nay
tối hôm nay
đêm nay
?
Bạn có những kế hoạch cho tối nay không?
Có 9 lời bình
The
(article)
plan
kế hoạch
is
bị
to
để
vào
đối với
make
làm
làm cho
nấu
more
nhiều hơn
hơn
plans
những kế hoạch
.
Kế hoạch là làm ra nhiều kế hoạch hơn.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.