Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

planet

Bản dịch
hành tinh
For
some
the
moon
is
the
planet
of
love
.
Đối với một vài người mặt trăng là hành tinh của tình yêu.
Có 4 lời bình
For
some
the
moon
is
the
planet
of
love
.
Đối với một vài người mặt trăng là hành tinh của tình yêu.
Có 4 lời bình
It
is
not
a
star
,
but
a
planet
.
Nó không phải là một ngôi sao mà là một hành tinh.
Có 4 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.