places

Bản dịch
nơi (plural), chỗ (plural)
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.