Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pictures

Bản dịch
tranh
We
chúng tôi
put
đã đặt
đặt
đã để
the
(article)
pictures
tranh
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
wall
tường
.
Chúng tôi đã đặt những bức ảnh trên tường.
Có 8 lời bình
I
tôi
like
thích
giống như
giống
her
của cô ấy
cô ấy
pictures
tranh
.
Tôi thích những bức ảnh của cô ấy.
Có 7 lời bình
My
của tôi
mother
mẹ
người mẹ
is
đang
bị
trying
cố gắng
to
tobe
làm
vào
đối với
với
be
tobe
làm
(untranslated)
được
happy
hạnh phúc
about
về
khoảng
my
của tôi
pictures
tranh
.
Mẹ tôi đang cố hạnh phúc về những bức tranh của tôi.
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.