photos

Bản dịch
ảnh, bức ảnh
Her
của cô ấy
cô ấy
photos
bức ảnh
ảnh
are
thì
đang
beautiful
đẹp
xinh đẹp
.
Những bức ảnh của cô ấy thật đẹp.
Có 4 lời bình
The
(article)
photos
bức ảnh
ảnh
Những bức ảnh
Có 7 lời bình
This
này
việc này
điều này
magazine
tạp chí
contains
chứa
forty
bốn mươi
photos
bức ảnh
ảnh
.
Tờ tạp chí này chứa bốn mươi bức ảnh.
Thêm Mẫu Câu

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.