photo

Bản dịch
ảnh, bức
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
want
muốn
my
của tôi
photo
bức
ảnh
?
Bạn có muốn bức hình của tôi không?
Có 2 lời bình
A
một
photo
bức
ảnh
of
của
his
của anh ấy
family
gia đình
nhà
Một bức ảnh của gia đình anh ấy
Có 5 lời bình
It
itis
nó là
Đó là
Đây là
is
itis
nó là
Đó là
Đây là
bị
a
một
photo
bức
ảnh
of
của
my
của tôi
sister
em gái
chị gái
chị
.
Nó là một bức ảnh của chị tôi.
Có 1 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.