Tiếng Anh

philosophy

Tiếng Việt
triết học

Câu mẫu

Từ vựngSốVí dụBản dịch
philosophySốsố ítVí dụPhilosophy helps to understand the reality of the world.Bản dịchTriết học giúp hiểu thực tế của thế giới.
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.