Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

personality

Bản dịch
tính cách
That
đó
điều đó
việc đó
is
đang
a
một
woman
người phụ nữ
who
ai
has
a
một
strong
mạnh mẽ
mạnh
khoẻ mạnh
personality
tính cách
.
Đó là một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ.
Có 1 lời bình
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
has
a
một
great
vĩ đại
tuyệt vời
lớn
personality
tính cách
.
Anh ấy có một nhân cách vĩ đại.
Có 7 lời bình
I
tôi
like
thích
giống như
giống
his
của anh ấy
personality
tính cách
.
Tôi thích tính cách của anh ấy.
Có 6 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.