Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

permit

Bản dịch
giấy phép
The
guards
want
to
see
our
permit
.
Những người canh gác muốn coi giấy phép của chúng tôi.
Có 3 lời bình
The
guards
want
to
see
our
permit
.
Những người canh gác muốn coi giấy phép của chúng tôi.
Có 3 lời bình
We
need
a
permit
to
do
this
.
Chúng ta cần một giấy phép để làm điều này.
Có 10 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.