Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

people

Bản dịch
người, những người, con người
He
anh ấy
cậu ấy
ông ấy
is
đang
a
một
man
người đàn ông
đàn ông
of
của
the
(untranslated)
people
người
những người
con người
and
với
for
cho
trong (time)
the
(untranslated)
people
người
những người
con người
.
Anh ấy là một người đàn ông của nhân dân và vì nhân dân.
Có 6 lời bình
We
chúng tôi
are
thì
important
quan trọng
people
những người
người
con người
.
Chúng tôi là những người quan trọng.
Có 35 lời bình
We
chúng tôi
are
thì
different
khác nhau
khác
people
những người
người
con người
.
Chúng tôi là những người khác nhau.
Có 4 lời bình
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.