Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

pen

Bản dịch
bút
The
theteacher
người giáo viên
(article)
teacher
theteacher
người giáo viên
giáo viên
writes
viết
viết cho
with
với
bằng
cùng
a
một
red
đỏ
màu đỏ
pen
bút
.
Giáo viên viết với một cây bút đỏ.
Có 24 lời bình
Do
(auxiliary verb)
làm
you
bạn
have
a
một
pen
bút
?
Bạn có một cây bút không?
Có 13 lời bình
There
thereis
ở kia
ở đó
đó
is
thereis
đang
bị
a
một
pen
bút
on
trên
bật
vào (day, month)
the
(article)
desk
bàn
bàn làm việc
.
Có một cây bút trên bàn.
Có 11 lời bình
Thêm Mẫu Câu
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.